فهرست شهداء ثبت شده
 
 به انتخاب سیستم
  اتابکی  
 

شهادت: ٠٣ /٠٣ /١٣٦١

محل شهادت: خرمشهر
سن: ٢٣

 
     
  احمدزاده سقرلو  
 

شهادت: ٢٦ /٠٧ /١٣٦٠

محل شهادت: چغالوند(گیلانغرب)
سن: ٢٠

 
     
  ملارضا  
 

شهادت: ٢٩ /٠٨ /١٣٦٢

محل شهادت: پنجوین
سن: ١٩

 
     
  آریا چهره  
 

شهادت: ٠٨ /٠٥ /١٣٦١

محل شهادت: پاسگاه زید
سن: ٢٩

 
     
 
   
 لینک ها

 http://yaraneasmany.com
 http://yaraneasmany.blogfa.com
 info @ yaraneasmany.com

 آخرین اسامی  شهبازي
 قرباني دستجردي
 آجورلو
 تقوي
 حيدري
 حيدري
  کاووسی
 زارع
 حشمتی
 فلفلیان