فهرست شهداء ثبت شده
 
 به انتخاب سیستم
  دلیر فردوئی(دلیری)  
 

شهادت: ١٠ /١١ /١٣٦٥

محل شهادت: شلمچه
سن: ٢٧

 
     
  موسوی قوزلو  
 

شهادت: ١٥ /٠٧ /١٣٦٦

محل شهادت: میمک
سن: ٢٤

 
     
  حیدریان  
 

شهادت: ٢٢ /١١ /١٣٥٧

محل شهادت: 
سن: ٢٠

 
     
  ساده  
 

شهادت: ٠٤ /٠٦ /١٣٦٢

محل شهادت: بلندی های حاج عمران
سن: ١٩

 
     
 
   
 لینک ها

 http://yaraneasmany.com
 http://yaraneasmany.blogfa.com
 info @ yaraneasmany.com

 آخرین اسامی  شهبازي
 قرباني دستجردي
 آجورلو
 تقوي
 حيدري
 حيدري
  کاووسی
 زارع
 حشمتی
 فلفلیان