فهرست شهداء ثبت شده
 
 به انتخاب سیستم
  ملکی  
 

شهادت: ١٤ /٠٧ /١٣٦١

محل شهادت: سومار
سن: ٢٤

 
     
  آخوندزاده طرزجانی  
 

شهادت: ١٠ /٠١ /١٣٦٧

محل شهادت: بیاره عراق
سن: ٢٠

 
     
  غفارپور  
 

شهادت: ٠١ /٠١ /١٣٦٢

محل شهادت: فکه
سن: ٠

 
     
  فرخنده اوغانی  
 

شهادت: ٢٥ /٠٣ /١٣٦١

محل شهادت: تهران پمپ بنزين خيابان آزادي
سن: ٢٠

 
     
 
   
 لینک ها

 http://yaraneasmany.com
 http://yaraneasmany.blogfa.com
 info @ yaraneasmany.com

 آخرین اسامی  شهبازي
 قرباني دستجردي
 آجورلو
 تقوي
 حيدري
 حيدري
  کاووسی
 زارع
 حشمتی
 فلفلیان