فهرست شهداء ثبت شده
 
 به انتخاب سیستم
  احمدوند  
 

شهادت: ٠٢ /٠٢ /١٣٦٢

محل شهادت: مهاباد
سن: ٢١

 
     
  موسوی جعفری  
 

شهادت: ٠٣ /١١ /١٣٦٦

محل شهادت: ماووت عراق
سن: ٢٣

 
     
  آریا چهره  
 

شهادت: ٠٨ /٠٥ /١٣٦١

محل شهادت: پاسگاه زید
سن: ٢٩

 
     
  صفر علی  
 

شهادت: 

محل شهادت: 
سن: ٠

 
     
 
   
 لینک ها

 http://yaraneasmany.com
 http://yaraneasmany.blogfa.com
 info @ yaraneasmany.com

 آخرین اسامی  شهبازي
 قرباني دستجردي
 آجورلو
 تقوي
 حيدري
 حيدري
  کاووسی
 زارع
 حشمتی
 فلفلیان